NL / EN

Halfjaarverslag 2017

To the top

Geconsolideerde halfjaarrekening


Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Periode

Periode

1/1 - 30/6 2017

1/1 - 30/6 2016

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Opbrengsten

6,7

155.997

171.896

Overige bedrijfsopbrengsten

-

12

Som der bedrijfsopbrengsten

155.997

171.908

Grond- en hulpstoffen

9.257

10.734

Personeelskosten

69.045

71.876

Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

5.137

5.139

Overige bedrijfskosten

96.647

91.202

Som der bedrijfslasten

180.086

178.951

Bedrijfsresultaat

6

-24.089

-7.043

Resultaat deelnemingen

10

879

55

Financiële baten

-

16

Financiële lasten

-386

-550

Financiële baten en lasten

493

-479

Resultaat uit voortgezette activiteiten vóór belastingen

-23.596

-7.522

Winstbelasting

11

-6.028

-1.755

Nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

-17.568

-5.767

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting

9

6.175

8.901

Nettoresultaat

-11.393

3.134

Nettoresultaat per aandeel

Nettoresultaat toerekenbaar aan houders van gewone aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

-11.393

3.134

Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen

46.350.000

46.350.000

Gewoon en verwaterd resultaat voortgezette bedrijfsactiviteiten per aandeel (EUR)

-0,38

-0,12

Gewoon en verwaterd resultaat per aandeel (EUR)

-0,25

0,07

Geen accountantscontrole toegepast


Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Periode

Periode

1/1 - 30/6 2017

1/1 - 30/6 2016

Nettoresultaat van de geconsolideerde winst- en verliesrekening

-11.393

3.134

Resultaat nooit via de winst- en verliesrekening

Actuariële resultaten bij toegezegde personeelsregelingen

258

-

Winstbelasting

-74

Overig resultaat na belasting

184

-

Totaalresultaat, toe te rekenen aan aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

-11.209

3.134

Geen accountantscontrole toegepast


Geconsolideerd overzicht van de financiële positie

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

30/6 2017

31/12 2016

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële activa

66.094

181.969

Materiële vaste activa

12

30.235

26.767

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

46.675

48.143

Latente belastingvorderingen

51.003

44.636

Overige vorderingen

835

719

Totaal vaste activa

194.842

302.234

Vlottende activa

Voorraden

856

1.175

Belastingvorderingen

-

46

Handels- en overige vorderingen

35.386

58.256

Geldmiddelen

2.009

19.485

Activa aangehouden voor verkoop

13

148.411

15.848

Totaal vlottende activa

186.662

94.810

Totaal activa

381.504

397.044

PASSIVA

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

11.588

11.588

Overige reserves

204.588

215.797

Toe te rekenen aan aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V.

216.176

227.385

Verplichtingen

Personeelsbeloningen

2.776

4.722

Latente belastingverplichtingen

511

10.190

Totaal langlopende verplichtingen

3.287

14.912

Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen

16

22.687

6.200

Handelsschulden en overige verplichtingen

93.589

131.593

Voorzieningen

15

12.744

16.113

Belastingschulden

88

841

Passiva aangehouden voor verkoop

13

32.933

-

Totaal kortlopende verplichtingen

162.041

154.747

Totaal verplichtingen

165.328

169.659

Totaal passiva

381.504

397.044

Geen accountantscontrole toegepast


Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Periode

Periode

1/1 - 30/6 2017

1/1 - 30/6 2016

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Nettoresultaat

-11.393

3.134

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa

3.808

3.873

Amortisatie immateriële activa

3.999

3.607

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa

140

-

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa

433

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa

12

-998

-

Netto financieringslasten

10

414

717

Resultaat op verkochte vaste activa

10

-12

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode

-796

-

Overige resultaten deelnemingen

-

-55

Winstbelasting

-3.227

1.622

-7.610

12.886

Mutatie voorraden

-128

329

Mutatie handels- en overige vorderingen

7.012

5.216

Mutatie handelsschulden en overige verplichtingen

-18.206

-10.237

Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen

-3.203

-28.572

-22.135

-20.378

Ontvangen rente

2

11

Betaalde rente

-338

-633

Betaalde winstbelastingen

-3.001

-3.142

Nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

-25.472

-24.142

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Ontvangen dividend

1.575

63

Investeringen in immateriële activa

-3.991

-3.253

Investeringen in materiële vaste activa

12

-1.250

-2.268

Verwerving van bedrijfsactiviteit, na aftrek van verworven geldmiddelen

-

58

Investering in geassocieerde deelnemingen

-145

-414

Desinvesteringen van materiële vaste activa

-

4.480

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.811

-1.334

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaald dividend

14

-

-7.416

Opname financieringsverplichtingen

16

17.093

5.000

Aflossing financieringsverplichtingen

-606

-1.669

Wijziging belang van derden

14

-

-5.700

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

16.487

-9.785

Nettomutatie geldmiddelen

-12.796

-35.261

Geldmiddelen per 1 januari

19.485

42.928

Mutatie geldmiddelen opgenomen onder activa aangehouden voor verkoop

-4.680

-3

Geldmiddelen per 30 juni

2.009

7.664

Geen accountantscontrole toegepast


Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

Toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep N.V.

Bedragen in duizenden euro's

Toelichting

Aandelen kapitaal

Overige reserves

Totaal

Minder-heids-belang

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2016

11.588

223.592

235.180

-7.974

227.206

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

-

3.134

3.134

-

3.134

Overig resultaat na belasting

-

-

-

-

-

Totaalresultaat

-

3.134

3.134

-

3.134

Dividend aan aandeelhouders

14

-

-7.416

-7.416

-

-7.416

Verwerving minderheidsbelang

-

-1.705

-1.705

7.974

6.269

Stand per 30 juni 2016

11.588

217.605

229.193

-

229.193

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

-

-1.576

-1.576

-

-1.576

Overig resultaat na belasting

-

-232

-232

-

-232

Totaalresultaat

-

-1.808

-1.808

-

-1.808

Stand per 31 december 2016

11.588

215.797

227.385

-

227.385

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

-

-11.393

-11.393

-

-11.393

Overig resultaat na belasting

-

184

184

-

184

Totaalresultaat

-

-11.209

-11.209

-

-11.209

Stand per 30 juni 2017

11.588

204.588

216.176

-

216.176

Geen accountantscontrole toegepast