NL / EN

Halfjaarverslag 2017

To the top

Resultaten TMG eerste halfjaar 2017


Kerncijfers

Bedragen in duizenden euro's

1/1 - 30/6 2017

1/1 - 30/6 2016

Som der bedrijfsopbrengsten

155.997

171.908

Bedrijfsresultaat

-24.089

-7.043

Financiële baten en lasten

493

-479

Resultaat vóór belastingen

-23.596

-7.522

Winstbelasting

-6.028

-1.755

Resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting

6.175

8.901

Nettoresultaat

-11.393

3.134

EBITDA, excl. reorganisatielasten, overnamekosten en boekverlies

-6.147

-1.611

EBITDA marge

-3,9%

-0,9%

Per aandeel in €

Resultaat

-0,25

0,07

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

-0,55

-0,52

Aantal personeelsleden ultimo (fte)

1.289

1.497

De cijfers over het eerste halfjaar 2017 zijn opgesteld volgens de IFRS-EU richtlijnen voor het jaar 2017. Presentatie van de resultaten is op basis van voortgezette activiteiten. Het resultaat van beëindigde activiteiten dan wel activitieiten aangehouden voor verkoop is afzonderlijk gepresenteerd. Het betreft de radioactiviteiten van Sky Radio Group die in 2016 zijn ingebracht in de nieuw opgerichte radio-onderneming met Talpa en de voorgenomen verkoop van de activiteiten (uitgeven van puzzelbladen) van Keesing Media Group.

Onder normale economische omstandigheden zijn de bedrijfsactiviteiten van TMG onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan in de rest van het jaar. Dat hangt samen met de feestdagen in die perioden. De losse verkoop van De Telegraaf en van de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal hoger vanwege de vakanties.


Hoofdpunten

Dalende advertentie-inkomsten en bijzondere posten beïnvloeden resultaat eerste helft 2017 TMG

De resultaten van Telegraaf Media Groep (“TMG”) over het eerste halfjaar van 2017 zijn fors lager dan over de eerste helft van 2016. Deze ontwikkeling was al zichtbaar bij de rapportage van de resultaten over de eerste vier maanden van 2017 op 26 mei. Exclusief bijzondere en eenmalige posten (vooral reorganisatielasten en de kosten die verband houden met de twee openbare biedingen) realiseert TMG in het eerste halfjaar van 2017 een negatieve EBITDA van EUR 6,1 miljoen, ten opzichte van een negatieve EBITDA van 1,6 miljoen in de eerste helft van 2016. Dit is vooral het gevolg van de verder dalende advertentie-inkomsten, mede ten gevolge van portfoliowijzigingen. Bovenstaande ontwikkeling van de EBITDA betreft de voortgezette bedrijfsactiviteiten en zijn derhalve exclusief de resultaten van Keesing Media Group ("Keesing"), vanwege de aangekondigde verkoop en ook exclusief de resultaten van de in het radiopartnership met Talpa ingebrachte entiteiten. De verkoop van Keesing leidt na afronding tot een fors positieve liquiditeitspositie.

TMG is recent een nieuwe fase ingegaan. Sinds 2 juli bezit Mediahuis de meerderheid (64,66%) van de aandelen van het bedrijf. Op 21 juni zijn Marc Vangeel (CEO) en Koos Boot (CFO) benoemd tot de nieuwe Raad van Bestuur en is de nieuwe Raad van Commissarissen benoemd (zie: https://www.tmg.nl/nl/management-structuur). TMG en Mediahuis bouwen nu samen aan een mediabedrijf met een stevige marktpositie, kwaliteitsredacties en sterke merken. Onder leiding van de nieuwe Raad van Bestuur wordt focus aangebracht op de kernactiviteiten en merken van TMG. De Raad van Bestuur presenteert dit najaar haar plannen om van TMG weer een sterk en leidend mediabedrijf te maken.

Op 18 juli maakte TMG bekend dat de aandelen van Keesing worden verkocht aan een samen met Ergon Capital Partners te vormen partnership, na goedkeuring van de aandeelhouders en het advies van de medezeggenschapsraden. TMG neemt in dit nieuwe partnership een belang van 30%. De hierbij overeengekomen waardering voor 100% van de onderneming Keesing bedraagt EUR 150,0 miljoen (enterprise value, debt and cash free). De netto kasstroom uit de transactie bedraagt naar verwachting circa EUR 130,0 miljoen (rekening houdend met een herinvestering voor het 30% belang, de omvang van de beoogde financiering van het partnership en uitgaande van de bankstand van Keesing per 30 juni). De netto kasstroom wordt aangewend om de kredietfaciliteiten bij de banken volledig af te lossen. Tevens biedt deze kasstroom ruimte voor de financiering van de bedrijfsvoering en de toekomstplannen voor de kernactiviteiten en merken.


Financiële resultaten H1 2017

Periode

Periode

%

Bedragen in duizenden euro's

1/1-30/6 2017

1/1-30/6 2016

Voortgezette bedrijfsactiviteiten 1

B2C Abonnementen

84.580

87.571

-3,4%

B2B Advertenties

38.951

49.519

-21,3%

Overige opbrengsten

32.466

34.818

-6,8%

Som der bedrijfsopbrengsten

155.997

171.908

-9,3%

Personeelskosten

65.353

71.583

-8,7%

Overige kosten

96.791

101.936

-5,0%

Totaal kosten

162.144

173.519

-6,6%

EBITDA, excl. reorganisatielasten, overnamekosten en boekverlies

-6.147

-1.611

EBITDA-marge

-3,9%

-0,9%

Reorganisatielasten, overnamekosten en boekverlies

-12.805

-293

EBITDA, incl. reorganisatielasten, overnamekosten en boekverlies

-18.952

-1.904

EBITDA-marge

-12,1%

-1,1%

  1. Deze cijfers zijn exclusief de resultaten van Keesing en van de in 2016 in het radiopartnership met Talpa ingebrachte entiteiten.
  • De totale opbrengsten inclusief het effect van portfoliowijzigingen dalen met 9,3% van EUR 171,9 miljoen naar EUR 156,0 miljoen, met name als gevolg van lagere advertentie-inkomsten uit print (-27,0%). Exclusief het effect van portfoliowijzigingen dalen de totale opbrengsten met 7,7%, en de advertentie-inkomsten uit print met 22,4%.
  • De totale kosten, genormaliseerd voor reorganisatielasten, boekverlies inzake de verkoop van de huis-aan-huisbladen en eenmalige advieskosten in verband met de twee openbare biedingen (inclusief de procedures bij de Ondernemingskamer), dalen met 6,6% van EUR 173,5 miljoen naar EUR 162,1 miljoen als gevolg van doorgevoerde reorganisaties en overige besparingsmaatregelen.
  • Genormaliseerd voor reorganisatielasten, eenmalige advieskosten en het boekverlies is een negatieve EBITDA gerealiseerd van EUR 6,1 miljoen ten opzichte van een negatieve EBITDA van EUR 1,6 miljoen vorig jaar.
  • De reorganisatielasten en het boekverlies (tezamen EUR 4,6 miljoen) hebben hoofdzakelijk betrekking op de verkoop van de huis-aan-huisbladen en afvloeiingskosten voor de Raad van Bestuur en leden van het Senior Management.
  • De eenmalige advieskosten inzake het traject van de openbare biedingen (inclusief de procedures bij de Ondernemingskamer) bedragen in het eerste halfjaar 2017 EUR 8,2 miljoen en betreffen hoofdzakelijk de kosten voor de financiële en juridische adviseurs.
  • Het EBITDA-resultaat inclusief reorganisatielasten, eenmalige advieskosten en inclusief het boekverlies daalt van EUR 1,9 miljoen negatief naar EUR 19,0 miljoen negatief.
  • Ten gevolge van het aantreden van het nieuwe bestuur en gelet op de resultaatontwikkeling en de aanstaande verkoop van Keesing worden de doelstellingen zoals afgegeven op de Investor Relations dag van 27 september 2016 opnieuw bepaald.

Toelichting op de financiële resultaten

De daling in de opbrengsten wordt vooral veroorzaakt door de daling van de totale advertentie-inkomsten van EUR 49,5 naar EUR 39,0 miljoen (-21,3%), inclusief het effect van portfoliowijzigingen (het stoppen met Dichtbij, het deels staken van activiteiten in Rotterdam/Utrecht en de verkoop van de huis-aan-huisbladen per 1 juni). Exclusief het effect van portfoliowijzigingen dalen de totale advertentie-inkomsten met 19,2%. Dit betreft een combinatie van een daling van de advertentie-inkomsten uit print met 22,4% en een stijging van de digitale advertentie-inkomsten met 2,4%. Naast de portfoliowijzigingen zijn de belangrijkste oorzaken de dalende markt van printadvertenties en een sterk nadelig effect van reorganisaties bij de sales- en marketingafdelingen.

De inkomsten uit abonnementen dalen gering, van EUR 87,6 miljoen naar EUR 84,6 miljoen (-3,4%), waarbij de afnemende omzet uit aantallen abonnees voor een deel is gecompenseerd met een prijsverhoging. De afname in aantal abonnees is vooral zichtbaar bij De Telegraaf en in mindere mate bij de regionale dagbladen.

De kosten, exclusief reorganisatielasten, boekverlies en de eenmalige advieskosten dalen van EUR 173,5 naar EUR 162,1 miljoen (-6,6%). Deze kostendaling hangt vooral samen met een afname van de personeelskosten ten gevolge van de in 2016 en 2017 doorgevoerde reorganisaties bij ondermeer de drukkerijen (eerste kwartaal 2016) en de sales- en marketingafdelingen (eind 2016, begin 2017). Daarnaast dalen de transport- en distributiekosten door portfoliowijzigingen en -optimalisaties en lagere oplagevolumes. Ook zijn de kosten voor externe adviseurs (exclusief de eenmalige advieskosten voor de openbare biedingen en de procedures bij de Ondernemingskamer) duidelijk lager. Daar tegenover staan echter aanloopkosten van het nieuwe online video platform Telegraaf VNDG die circa EUR 5,0 miljoen bedragen in het eerste half jaar van 2017.

Het EBITDA-resultaat inclusief bijzondere posten daalt van EUR 1,9 miljoen negatief naar EUR 19,0 miljoen negatief.

De reorganisatielasten over de eerste helft van 2017 bedragen EUR 3,7 miljoen (2016: EUR 0,3 miljoen) en hebben voornamelijk betrekking op de reorganisatie van de afdeling Operations als gevolg van de verkoop van de huis-aan-huisbladen en afvloeiingskosten van de Raad van Bestuur en leden van het Senior Management. De kosten in verband met de openbare biedingen (inclusief de procedures bij de Ondermingskamer) bedragen EUR 8,2 miljoen en hebben betrekking op kosten voor financieel en juridisch advies. In totaal bedragen deze eenmalige advieskosten over 2016 en de eerste helft van 2017 circa EUR 10,0 miljoen.

Het resultaat uit beëindigde bedijfsactiviteiten na belasting bedraagt EUR 6,2 miljoen (2016: EUR 8,9 miljoen) en heeft in 2017 enkel betrekking op de resultaten van Keesing. In 2016 zijn ook de resultaten van de in het radio-partnership met Talpa ingebrachte entiteiten (Sky Radio en Radio Veronica) in deze post opgenomen voor een bedrag van EUR 3,7 miljoen. De opbrengsten van Keesing stijgen van EUR 35,0 miljoen naar EUR 35,4 miljoen (+1,1%), mede als gevolg van een toename van het aantal edities ten opzichte van vorig jaar. De kosten van dit bedrijfsonderdeel, exclusief afschrijvingen en amortisaties, nemen af met 4,0% van EUR 25,1 miljoen naar EUR 24,1 miljoen, hoofdzakelijk door procesoptimalisaties en andere kostenbesparingsmaatregelen. Dit resulteert in een stijging van de EBITDA van Keesing met EUR 1,3 miljoen van EUR 10,0 miljoen naar EUR 11,3 miljoen (+13,0%).

Het nettoresultaat van TMG daalt van EUR 3,1 miljoen winst naar EUR 11,4 miljoen verlies. Zoals eerder beschreven zijn de belangrijkste oorzaken hiervoor de gedaalde omzet, hoge eenmalige advieskosten en aanloopkosten voor Telegraaf VNDG.

Per 30 juni 2017 is de netto liquiditeitspositie EUR 20,1 miljoen negatief (dit betreft de revolverende rekening courant faciliteit van EUR 22,1 miljoen minus EUR 2,0 miljoen kaspositie) ten opzichte van een positieve netto liquiditeitspositie van EUR 14,5 miljoen ultimo 2016. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de negatieve EBITDA, betaalde reorganisatielasten en de betaling van de nieuw vastgestelde waarde van de Radio Veronica licentie voor de periode 2011-2017 (EUR 14,7 miljoen inclusief rente). Daarnaast is er een effect van het presenteren van Keesing als aangehouden voor verkoop waardoor het banksaldo van Keesing onderdeel is van de activa aangehouden voor verkoop (EUR 4,7 miljoen).

Met de banken zijn adequate afspraken gemaakt over de financiering van TMG voor de huidige gang van zaken en voor na de verkoop van Keesing. De netto kasstroom uit de verkoop wordt aangewend om de kredietfaciliteiten bij de banken volledig af te lossen. Tevens biedt deze kasstroom ruimte voor de financiering van de bedrijfsvoering en de toekomstplannen voor de kernactiviteiten en merken.

Vooruitzichten

Na advies van de medezeggenschapsraden en bij verkregen goedkeuring op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 31 augustus 2017, zal de verkoop van Keesing naar verwachting kort daarna worden afgerond.

De inkomsten uit advertenties en oplagen zullen naar verwachting ook in de tweede helft van 2017 onder druk staan. Het effect hiervan zal deels kunnen worden opgevangen door kostenbesparingen.

Tijdens de Investor Relations dag in september 2016 zijn doelstellingen geformuleerd voor 2019 en daarvan afgeleid ook voor het lopende jaar. Dit is vermeld in het jaarverslag van TMG over het jaar 2016. Ten gevolge van het aantreden van het nieuwe bestuur en gelet op de actuele resultaatontwikkeling en de effecten van de aanstaande verkoop van Keesing, zullen de doelstellingen opnieuw worden geformuleerd. De nieuwe Raad van Bestuur maakt haar plannen voor de toekomst van TMG in het najaar bekend.


Verantwoordelijk­heidsverklaring

Overeenkomstig Artikel 5:25d lid 2c van de Wft, verklaart de Raad van Bestuur, naar beste geweten dat:

  1. De halfjaarrekening 2017 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst en of het verlies van Telegraaf Media Groep N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en
  2. Het halfjaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de financiële positie per 30 juni 2017, de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar 2017 van Telegraaf Media Groep N.V. en de met haar verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in het halfjaarbericht zijn opgenomen en de beschrijving van de verwachte ontwikkeling over het tweede halfjaar van 2017.

Amsterdam, 28 juli 2017

Raad van Bestuur, Telegraaf Media Groep N.V.